JOUW REACTIE

.

Toen mensen aan de apostel Petrus vroegen wat ze moesten doen om vrede met God te krijgen, gaf hij dit antwoord:

  • BEKEER JE TOT GOD
  • WORD GEDOOPT IN DE NAAM VAN JEZUS CHRISTUS TOT VERGEVING VAN JE ZONDEN
  • ONTVANG DE GAVE VAN DE HEILIGE GEEST

Petrus noemde deze 3 onderdelen op om geboren te worden als kind van God. Hij bedoelde niet dat, door deze handelingen te doen, mensen hun redding zouden verdienen, maar hij bedoelde het als een reactie of bevestiging op Gods redding door de dood en opstanding van Jezus Christus.

De wedergeboorte of het geboren worden als kind van God begint bij de bekering tot God en daarbij het geloof in het volbrachte werk van Jezus voor jou. (zie GODS ACTIE)
Vervolgens is er de doop in Christus en de doop in de Heilige Geest. De volgorde van deze twee staat niet vast. We zien beide volgorden voorkomen in de Bijbel. (Handelingen 2 vers 38; 1 Johannes 5 vers 7-8; Handelingen 8 vers 12-17; Handelingen 10 vers 43-48)

 


.
BEKEER JE EN GELOOF HET EVANGELIE

Dit bekeren betekent: omkeren / veranderen. Het is een veranderen van denken over je zonden en het gaan zien zoals God het ziet. Inzien en erkennen dat je door je zonden schuldig staat tegenover God en er zelf niets aan kunt veranderen.
Bekeren betekent radicaal 180 graden omkeren van je eigen proberen en Gods weg en manier gaan volgen. De weg van het kruis, dood en opstanding van Jezus. Zijn onvoorwaardelijke genade voor jou.

Dit bekeren is een persoonlijke beslissing, die niemand anders voor je kan maken, ook God niet. Het is wel Gods wil voor jouw leven, maar Hij kan je niet dwingen. Hij heeft de mens geschapen met een vrije wil om zich vrijwillig tot Hem te keren en van Hem te houden.
Jij zou toch ook niet liefde van je kind of partner willen, als die daartoe gedwongen wordt. Dan zou het geen oprechte liefde zijn. Zo is het ook met God. Hij breekt niet in. Hij heeft Zijn zet gedaan. Nu is het jouw beurt. Hij wacht geduldig totdat jij reageert op Zijn genade en je omkeert en op Jezus vertrouwt voor je redding. (Ezechiël 18 vers 32)

.
BEKEER JE EN GELOOF HET EVANGELIE

Het evangelie betekent: goed nieuws. Wat is: het goede nieuws van Gods redding door Jezus Christus. Hij heeft voorzien voor jouw redding, bevrijding van zonde en genezing. Nu al voor in dit leven. Hij wil dat je vrede met Hem krijgt en Hij wil je eeuwig leven geven. Wie je ook bent. Hij heeft ook jou op het oog. Dit is niet alleen goed nieuws, maar geweldig nieuws en ‘bijna’ te mooi om waar te zijn! Maar het is waar, want het is onmogelijk voor God om te liegen. Alles wat Hij zegt is waar.
Geloven betekent: God vertrouwen, dat Hij doet wat Hij beloofd heeft. Je moet Hem dus op Zijn Woord nemen. Hem vertrouwen dat dit geweldige nieuws ook voor jou geldt! (1 Johannes 4 vers 9-10; Johannes 10 vers 10; Numeri 23 vers 19)

God zegt: Door te geloven, oftewel door volledig te vertrouwen, dat Jezus jouw straf heeft gedragen en voor jou heeft betaald met Zijn bloed, word je gered en bevrijd uit de macht van Satan.
Door dit geloof in Jezus (en Zijn werk) neem je Zijn vergeving van al je zonden in ontvangst en kom je recht voor God te staan. God geeft je dan Zijn leven en Geest en dan word je geestelijk geboren als Zijn kind. Dan is er een totaal nieuwe start met Jezus als jouw Heer. (Efeziërs 2 vers 8; Romeinen 1 vers 17; Kolossenzen 1 vers 13-14; Johannes 1 vers 12-13; 1 Johannes 5 vers 4-5; Romeinen 5 vers 1)

Durf God hiervoor op Zijn Woord te nemen! God heeft Zichzelf verplicht Zijn Woord te houden. Hij houdt ervan als je Hem vertrouwt en Hem op Zijn Woord neemt, want daarmee doe je Hem veel plezier en gebeuren er wonderen. (Hebreeën 11 vers 6)

Net zoals Adam en Eva in het begin konden kiezen, kun jij nu ook kiezen. Je kunt kiezen om over je trots heen te stappen, je af te keren van je eigen weg en te erkennen dat je jezelf niet kunt redden en een Redder nodig hebt. Je kunt kiezen om je leven in vertrouwen over te geven aan Christus.


.

DOOP IN CHRISTUS

Dopen is: ondergaan in water na bekering tot God, de Vader. Het is een onderdeel van het geboren worden als kind van God, de wedergeboorte.
De Bijbel legt het uit als een één wording met Jezus’ dood en opstanding. Jezus heeft de macht van de zonde gebroken door Zijn dood en opstanding. Maar deze dood en opstanding moeten ook in ons leven plaatsvinden na onze bekering.

Het sterven met Christus (in water) is als een begrafenis van ons oude zondige leven, als zondaar. En vervolgens is er het opstaan met Hem in het nieuwe opstandingsleven, als kind van God. (Kolossenzen 2 vers 12-14; Romeinen 6 vers 3-12)

De Bijbel beschrijft de doop ook als een afwassen van de zonden en noemt het een doop tot vergeving van zonden. Het is dus niet alleen maar een symbool of ritueel voor iemand die zich heeft bekeerd, maar het houdt veel meer in. Het is een breken met het oude zondige leven onder Satans heerschappij en gaan leven onder Gods heerschappij. Daarom is de doop ook niet een mogelijke optie of suggestie, maar een daad van gehoorzaamheid. Het hoort erbij. (Handelingen 22 vers 16; Handelingen 2 vers 38)

Omdat de doop in water een ‘afwassen van zonden’ en ‘vergeving van zonden ‘ is, zou het direct na de bekering tot God moeten plaatsvinden. Net als in de Bijbel. Een lange voorafgaande tijd van studie zien we niet in de Bijbel terug. Mensen lieten zich direct dopen nadat ze tot geloof in Jezus waren gekomen. (Handelingen 2 vers 38-41; Handelingen 8 vers 12; Handelingen 8 vers 35-39; Handelingen 9 vers 10-18; Handelingen 10 vers 44-48; Handelingen 16 vers 29-34)

Praktijk: Je kunt gedoopt worden door een wedergeboren kind van God, die ook zelf de doop in Christus heeft ervaren. Het hoeft niet perse een speciaal aangesteld persoon te zijn of iemand die lang bekeerd is. Of het dopen nu in natuurlijk water gebeurt of in een bad (omdat het een koud klimaat is), maakt niet uit.
En belangrijk: de bekeerling wordt gedoopt tot Jezus Christus en niet tot een bepaalde groep of kerk.

 


.

DOOP IN DE HEILIGE GEEST

Een ander onderdeel van de wedergeboorte, het geboren worden als kind van God, is de doop met de Heilige Geest. Na Jezus’ terugkeer naar de hemel heeft Hij de Heilige Geest gestuurd voor de gelovigen. De Heilige Geest is de Plaatsvervanger van Jezus. Hij is een Trooster voor ons, een Helper en Gids, die ons leidt in dit nieuwe leven. (Handelingen 2 vers 1-4; Johannes 14 vers 15-17+25-27; Johannes 15 vers 26-27; Johannes 16 vers 7-15)

Als je een kind van God wordt, word je een tempel van God. Door het plaatsvervangend werk van Jezus is dit nu mogelijk gemaakt. God woont niet meer in een tempel of gebouw, maar wil in Zijn kinderen wonen en leven. Hij woont in hen om nauw contact met hen te hebben en hen te helpen om een heilig leven te leiden, zodat ze op Zijn Zoon Jezus lijken. Ook leidt de Heilige Geest hen om Hem te vertegenwoordigen op deze aarde, zodat ook anderen bevrijd kunnen worden van zonde en ziekten en vrede met God kunnen krijgen. (Handelingen 17 vers 24; 1 Korinthe 6 vers 19-20; 2 Korinthe 6 vers 16-18+7 vers 1; Romeinen 8 vers 12-17)

Als je gedoopt of gevuld wordt met de Heilige Geest, ontvang je Gods kracht om in dit nieuwe leven te wandelen als een gerechtvaardigd kind van God en om de wereld van Jezus te vertellen in woorden en daden. Want zonder deze inwoning van de Heilige Geest kunnen we geen overwinnend Christenleven leiden. Deze doop met Gods Geest gebeurt niet altijd automatisch bij de bekering of doop in water. Het is vaak een apart onderdeel. (Handelingen 1 vers 8; Lukas 24 vers 49; Handelingen 8 vers 12-17)

Praktijk:

  • Zelf vragen en ontvangen: wanneer je God vraagt om Zijn Heilige Geest, belooft Hij je die te geven. (Lukas 11 vers 9-13)

Als de Heilige Geest in je leven komt, komt Hij met alles wat Hij is. Hij komt met al Zijn gaven en met al Zijn kracht. Met Zijn inwoning geeft de Heilige Geest je een persoonlijke gebedstaal, een vreemde taal wat ook wel tongentaal wordt genoemd. Het zijn klanken die binnen in je opborrelen, geïnspireerd door de Heilige Geest. Het is aan ons om die klanken ook met onze stem te vormen en naar buiten te laten komen. God zal je nooit dwingen. Het is een samenwerking met Hem. (Johannes 7 vers 37-39; Handelingen 2 vers 1-4; Handelingen 10 vers 44-46; Handelingen 19 vers 6; 1 Korinthe 14 vers 2+4+39; Judas 1 vers 20)

Opnieuw geboren worden als een kind van God is niet het eindstation,
maar het begin van een nieuw leven, waarin je elke dag groeit.
Het is een wandelen in gehoorzaamheid met God tot het einde.